வாழ்த்துகள்

பற்றுடன் பணியைச் செய்தாலே

பணியும் வெற்றி நம்மிடமே!

கலைமகளை போற்றி நின்றாலே

கனவுகள் நிறைவேறும் தன்னாலே!

இனிய சரஸ்வதி பூஜை , ஆயுதபூஜை மற்றும் விஜயதசமி நல்வாழ்த்துகள்.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s